Publikacje naukowe

„Moją misją jest wspieranie i wspomaganie w trudnym procesie rehabilitacyjnym związanym z odzyskiwaniem utraconych funkcji na skutek wad genetycznych, zaburzeń układu nerwowego oraz uszkodzeń i urazów po wypadkach.”

~ Anna Regner

Książki

Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca zaburzeniom ustno- twarzowym,
/w:/Wczesna Interwencja Logopedyczna , red. Katarzyna Kaczorowska – Bray, Stanisław Milewski, Harmonia Universalis, 2016 Gdańsk.

Poradnik terapii ustno twarzowej,
Regner Anna, Wydawnictwo Ergo -Sum, Bytom 2015.

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej,
Regner Anna, Masgutowa Swietłana, Wydawnictwo Continuo, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Wrocław 2009.
Książka do nabycia u Autorek.

Podstawy ustno-twarzowej terapii według nowoczesnych koncepcji,
/w:/ Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy, (red.) S. Masgutova, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2005, s. 63-78.

Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R. Castillo Moralesa,
/w:/ Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, (red.) B. Cytowska i B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 205-215, czytaj..

Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr),
/w:/ Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, (red.) L. Sadowska, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004, s. 253-294.

Artykuły

Masaż wibracyjny jako forma stymulacji sensomotorycznej,
/w:/ Forum Logopedyczne, Katowice 2010, czytaj artykuł..

Wczesne zastosowanie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej,
/w:/ „Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka”, pod redakcją Bogusławy Beaty Kaczmarek, wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 79-88.

Masaż niemowlęcy i ruch usprawniający jako formy stymulacji psychomotorycznej,
/w:/ Sekułowicz M., Kruk-Lasocka J., Kulmatycki L. (red.), Psychomotoryka ruch pełen znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, czytaj artykuł..

Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr),
/w:/ Kaczmarek B.B. (red.) Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością,
/w:/ Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, (red.) B. Cytowska i B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 239-253.

Podstawy ustno-twarzowej terapii według nowoczesnych koncepcji,
/w:/ Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy, (red.) S. Masgutova, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2005, s. 63-78.

Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R. Castillo Moralesa,
/w:/ Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, (red.) B. Cytowska i B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 205-215, czytaj artykuł..

Wpływ terapii manualnej na rozwój aparatu mowy,
„Dental and Medical Problems” nr 42/2004.

Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr),
/w:/ Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, (red.) L. Sadowska, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004, s. 253-294.

Arteterapia w szkole integracyjnej,
Muzykoterapia Polska, T2, nr 1(5), 2003, Wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, s. 37- 43.

Wspomaganie rozwoju małego dziecka z zastosowaniem terapii regulacyjnej Castillo-Moralesa,
Rewalidacja, Zeszyty Problemowe Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, 2(10) 2000, Warszawa, s. 54-61.

Techniki pracy z ciałem przy muzyce poprawiające płynność mówienia,
Muzykoterapia Polska, 1/2001, Wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, s. 75-81.

Zastosowanie metody Castillo-Moralesa w rehabilitacji logopedycznej niemowląt,
Biuletyn Logopedyczny, 3/2000, Lublin, s. 37-42.

Wczesne usprawnianie sensomotoryczne dzieci niepełnosprawnych umysłowo,
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko z utrudnieniami rozwoju. Problemy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii świetle najnowszych teorii”, Wrocław 4-6 maj 2000, (red.) M. Sekułowicz, J. Kruk-Lasocka, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, s. 225-230.

Ćwiczenia gimnastyczno-logopedyczne przy muzyce stymulujące rozwój mowy,
Arteterapia, 2000, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej” Łódź 4-5 listopada 1999, (red.) A. Gmitrowicz, W. Karolak, Wyd. ASP, Łódź, s. 111-115.

Integracja nie tylko przez arteterapię,
Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 9/1998, Warszawa, s. 42-44.

Oferta edukacyjna szkoły integracyjnej,
Nowa Szkoła, 4/1998, Warszawa, s. 23-28.

Szkoła Integracyjna przez arteterapię,
Nowa Szkoła, 9/1996, Warszawa, s. 59-61.

Referaty

Międzynarodowa Konferencja w Krośnie, referat nt.  Metody wspomagające rozwój komunikacji językowej u dzieci z problemami rozwojowymi,
Fundacja 21 Krosno, 20 maj 2016.

Konferencja Naukowo- Szkoleniowa – referat nt. Wpływ stymulacji sensomotorycznej łańcuchów mięśniowych na obszar ustno twarzowy,
Promyk Słońca  Wrocław, 12.10. 2012

Udział w debacie naukowej „Model eliminacyjno różnicowy zaburzeń. Autyzm, Zespół Aspergera (autystyczne spektrum), wrodzona afazja rozwojowa, Zespól ADHD”.
DSW Wrocław, 4.12.2008.

Konferencja „Psychomotoryka ruch pełen znaczeń”,
referat nt. Masaż niemowlęcy i ruch usprawniający jako formy stymulacji psychomotorycznej,  DSW Wrocław,  12 maj  2008.

Referat „Diagnoza zaburzeń rozwoju więzi”,
Ogólnokrajowy dzień rehabilitacji dziecka (1975-2007), konferencja naukowa nt Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, PTWK oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego 1.06.2007.

Referat „Masaż niemowlęcy i ruch usprawniający jako formy stymulacji psychomotorycznej”,
międzynarodowa konferencja naukowa Psychomotoryki ruch pełen znaczeń, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 26-27.10.2006.

Referat „Znaczenie stymulacji taktylnej dla rozwoju sensomotorycznego małego dziecka”,
współudział w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, MIK Warszawa, DSWE SWE TWP Wrocław, I Katedra Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, miejsce obrad Warszawa 8.04.2006.

Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej nt: „Bewegung im Konzept”,
zorganizowanej przez Castillo Morales Vereinigung i Medizinischen Fakultät Humboldt Universität Berlin, 18.03.-19.03.2006.

Współorganizowanie Międzynarodowej Konferencji NT. „Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i mowy”,
Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Krynica Górska 4-5.06.2005.

Udział w V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogów – Współczesna rzeczywistość edukacyjna wobec radykalnych zmian świata społecznego,
zorganizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP we Wrocławiu., 23-25.09.2004

Referat „Metoda stymulacji ustno-twarzowej u dzieci z zespołem Downa”,
Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Ortodoncji Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, 27-28.10.2003.

Referat „Wczesna interwencja logopedyczna”,
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt: Metody terapii dzieci z zespołem Downa – mity i fakty, Warszawa, 27-28.09.2003, (materiały w druku).

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Terapeutyczne i diagnostyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – aktualny stan badań i perspektywy,
Wrocław, 25-26.09.2003.

Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek niepełnosprawny umysłowo w aktualnej rzeczywistości”,
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zielona Góra, 22-23.09.2003.

Referat „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”,
Międzynarodowa Zachodniopomorska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt: Kinezjologia w praktyce zawodowej, organizowana przez Międzynarodowy Instytut Kinezjologii w Warszawie i I Katedra Pediatrii Dziecięcej we Wrocławiu, Darłówek, 31.05.2003.

Referat „Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”,
Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Centrum Rehabilitacyjnym „Euromed” w Mielnie, 27.02-01.2003.

Referat „Szkoła integracyjna przez arteterapię”,
Konferencja Naukowa Zespołu Szkół przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego nt: Rola arteterapii w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów”, Zakopane 5-7.XII.2002.

Referat „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii u dzieci wiotkich i spastycznych”,
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Kuratorium i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie nt: Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi, Koszalin 19.04.-21.04.2002.

Referat „Terapia według Castillo-Moralesa dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśni kompleksu ustno-twarzowego”,
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, organizowana przez Akademię Medyczną-Katedra Pediatrii, Wrocław 23-24.11.2001.

Udział w obradach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Spastyczność – od patofizjologii do leczenia”,
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Gdańsk 18-19.05.2001.

Referat „Wybrane elementy muzykoterapii stosowane w pracy logopedy”,
Konferencja naukowa nt: Od edukacji muzycznej do muzykoterapii, organizowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, 9-10.12. 2000.

Referat „Zastosowanie metody Castillo-Moralesa u niemowląt”,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: Profilaktyka i rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym, I Katedra Pediatrii AM Wrocław, 20-21.10.2000.

Referat „Teoretyczne podstawy ustno twarzowej terapii według Castillo Moralesa i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji nt: Dziecko z utrudnieniami rozwoju, Wrocław, 4-6.05.2000.

Referat „Techniki pracy z ciałem przy muzyce poprawiające płynność mówienia”,
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt „Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej”, Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi, 4-5.11.1999.

Doniesienie naukowe na temat „Dzieci z padaczką w placówkach pedagogiczno-opiekuńczych”,
IV Dni Neurologii Dziecięcej pod patronatem Wojewody Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu, 9-10.10.1998.

dr Anna Regner